Projekty, programy i innowacje

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Sensoryczny Kogel-Mogel”

Celami projektu są:

– usprawnianie motoryki dużej
– ćwiczenie postawy, usprawnianie motoryki małej – usprawnianie funkcji ręki.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z darami natury świat nie jest ponury!”

Projekt przyrodniczo-plastyczny, którego głównym celem jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzenie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste. Realizacja projektu wkomponowuje się w dwa kierunki polityki oświatowej państwa: „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne” oraz „Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie”.

Celami szczegółowymi są m.in.
Dostrzeganie emocjonalnej wartości środowiska przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie.
Wyrabianie właściwego stosunku do przyrody.
Właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt.
Dostrzeganie zależności pomiędzy stanem środowiska naturalnego a zdrowiem człowieka.
Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych.
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia.

„Mamo, tato, wolę wodę!” – ogólnopolski program edukacyjny

Projekt wpisuje się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

Program autorski ekologiczno- przyrodniczy „Wychowanie z przyrodą”

Głównym założeniem programu jest przygotowanie dzieci do tego jak żyć z przyrodą w zgodzie, a także uświadomić im, że jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest niszczenie naturalnego środowiska. należy dostarczać dzieciom poznawania przyrody przez aktywny i bezpośredni z nią kontakt. Program przeznaczony jest do realizacji we wszystkich grupach wiekowych w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Łęcznej. Program jest zgodny z polityka oświatową MEiN na rok 2021/2022 i ma na celu rozbudzić uczucia opiekuńcze i zamiłowanie do pielęgnowania roślin i zwierząt.

„Plan Daltoński” – innowacja pedagogiczna

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami
to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy,
a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno.”
Helen Parkhurst
W roku szkolnym 2020, rozpoczęliśmy wdrażanie innowacji pedagogicznej „Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca” – realizacja elementów koncepcji Planu Daltońskiego.

Plan daltoński, którego prekursorem była amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst polega na indywidualnej pracy dziecka, dostosowanej do jego potrzeb i możliwości.
Plan daltoński to koncepcja , która pozwala przygotować najmłodsze dzieci do samodzielnej pracy w szkole, ale przede wszystkim powoduje, że dzieci nawzajem motywują się do indywidualnej pracy, a przy tym nabywają kolejnych umiejętności nie tylko poznawczych, ale także uczą się współpracy ze sobą pomagając sobie wzajemnie. W obecnych czasach cały świat edukacji poszukuje umiejętności jakie powinno posiadać dziecko/uczeń XXI wieku. Zasady koncepcji daltońskiej stanowią podstawę funkcjonowania w społeczeństwie. Model daltoński sprzyja rozwijaniu u dzieci nie tylko umiejętności uczenia się, ale również innych kompetencji kluczowych, w szczególności kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności
i przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz myślenia matematycznego. System ten jest nastawiony na indywidualne potrzeby dziecka, uwzględnia indywidualne możliwości i zainteresowania, rozwija motywację.

Ogólnopolska Akcja „Zdrowo i sportowo”

Zdrowo i Sportowo to akcja, której organizatorem jest Kids&Sport, skierowana jest do przedszkoli oraz szkół podstawowych. Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Udział w akcji pokazuje dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywność ruchową. Ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy. Aktywne dzieci to zdrowsi dorośli. Aktywność fizyczna zmniejsza otyłość, zapobiega wielu chorobom i poprawia odporność organizmu. Zdrowe nawyki trwają przez całe życie. Aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich pewności siebie, poprawa pamięci i koncentracji. Zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie.

Innowacja pedagogiczna „Moje zmysły- zajęcia polisensoryczne w oparciu o metodę porannego kręgu”

Głównym celem stworzenia tej innowacji dla naszego przedszkola, była chęć budowania  u dzieci poczucia radości, bezpieczeństwa, a co za tym idzie wzajemnego zaufania  i komunikacji poprzez dostarczenie im bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania. Zgodna z priorytetami MEiN na rok szkolny 2021/2022. Metoda Porannego Kręgu przypisuje każdej z pór roku inną symbolikę. Polisensoryczne pobudzanie zmysłów jest najlepszym sposobem przekazywania cennych informacji o tym co nas otacza, a najlepszymi pomocami dydaktycznymi są te zaczerpnięte z natury.

Projekt ogólnopolski „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” edycja 2021/2022

To projekt czytelniczy, który podbił serca przedszkolaków w całej Polsce. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.

Moduły do zrealizowania: Czytamy razem z małym misiem; Kodujemy razem małym misiem; Opowiem wam o Polsce; misiowe recepty na pozytywne myślenie; misiowy bajarz; Misiowe zajęcia pod chmurką. Jest to projekt zgodny z priorytetami  MEiN na rok szkolny 2021/2022.

„Z kulturą mi do twarzy” – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy” jest oparty o aktualną Podstawę Programową oraz zgodny z kierunkiem polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022. Głównymi celami projektu jest tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka w odniesieniu do różnych sfer aktywności. Współdziałanie z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. Dzięki tej współpracy będzie możliwe stworzenie sytuacji do poznania przez dzieci wartości i norm społecznych, zwrócenie uwagi na rodzinę, grupę przedszkolną, osoby dorosłe i starsze.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Angielskie Bajanie: klasyka baśni multisensorycznie”

Realizacja: Rok szkolny 2021/22
Nauczyciel: Małgorzata Gajowiak /język angielski/
Grupa: „Biedronki”
Opis projektu:

Projekt „Angielskie Bajanie: klasyka baśni multisensorycznie” przenosi dzieci w świat najpiękniejszych klasycznych baśni, które czytane są w języku angielskim.
Baśnie wplecione są w tok zajęć lub warsztatów w taki sposób, by aktywizować dzieci zarówno językowo, jak i we wszystkich innych obszarach rozwoju.
Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu podejścia multisensorycznego w nauczaniu języków.
Podczas pracy z baśniami dzieci będą miały okazję aktywizować wszystkie zmysły, rozwijać się we wszystkich obszarach, a także utrwalać angielskie słownictwo zgodnie z wymogami Podstawy Programowej.

Dzieci angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Efektywność takich zajęć jest wyższa, niż zajęć prowadzonych metodami transmisyjnymi, w których dziecko jest wyłącznie biernym odbiorcą podawanych mu treści. Aktywności proponowane w ramach projektu korzystnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko  samoistnie, co wpłynie pozytywnie na jego całościowy rozwój, jak również na przyswajanie języka.

Skip to content