Projekty, programy i innowacje

2023/2024

Program własny „Tacy sami- przeciwdziałanie dyskryminacji wśród dzieci 5- letnich”

Autorzy: mgr Patrycja Słomiany, mgr Wioletta Bartosiewicz
Opis programu: Nadrzędnym celem programu jest poszerzenie wiedzy starszych przedszkolaków na temat dyskryminacji, tolerancji, kształtowanie empatii i zrozumienia dla problemów innych rówieśników. Podczas realizacji programu dzieci nauczą się dostrzegać, rozpoznawać i nazywać emocje swoje oraz rówieśników, dowiedzą się, w jaki sposób należy odnosić się do ludzi innych ras, narodowości, czy też niepełnosprawności, ponieważ mimo, że jesteśmy różni, to tak naprawdę jesteśmy Tacy Sami.

Program własny „Książka przyjacielem dzieci”

Autorzy: mgr Katarzyna Świrk, mgr Agnieszka Susz, mgr Dorota Czapnik-Berej
Opis programu: Głównym założeniem opracowanego programu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci poprzez jak najczęstszy kontakt z książką oraz umożliwienie im poznawania utworów literatury dziecięcej.

Program własny „Zdrowe i Wesołe Przedszkolaki - W zdrowym ciele zdrowy duch”

Autorzy: mgr Małgorzata Turewicz, mgr Elżbieta Zielińska
Program z zakresu wychowania zdrowotnego.

Projekt Edukacyjny „Polska Niezapominajka”

Autor: mgr Wioleta Ładniak
Realizacja wspólnie z mgr Małgorzatą Widomską
Opis programu: Celem projektu jest kształtowanie postawy proekologicznej oraz patriotycznej – uczenie szacunku do przyrody, przywiązania do tego wszystkiego, co polskie, narodowe, co wiąże się z rodzimym krajobrazem, kulturą, dziedzictwem.

Innowacja pedagogiczna „Joga w przedszkolu – zabawy ruchowe z elementami jogi”

Autorzy: mgr Katarzyna Świrk, mgr Agnieszka Susz
Opis: Innowacja pedagogiczna powstała z myślą o nauczeniu najmłodszych radzenia sobie z przebodźcowaniem i negatywnymi emocjami poprzez ruch i zabawę oraz ukazania alternatywnej formy spędzania czasu wolnego oraz wpływa pozytywnie na rozwój motoryczny i kształtuje umiejętności społeczne. Dziecięcy świat przepełniony jest bodźcami wizualnymi oraz dźwiękowymi. Korzystanie z nowych technologii jest potrzebne, jednak można zaobserwować, że w wielu przypadkach stało się to dla współczesnego dziecka jedną z głównych form wypełniania czasu, tym samym ograniczyło aktywność fizyczną oraz możliwość bezpośredniej zabawy z innymi. Joga dla dzieci to alternatywna forma aktywności, dostępna dla każdego dziecka, dostosowana do jego potrzeb i zdolności, którą będzie mógł wykonywać wspólnie z grupą przedszkolną.

Program edukacyjny „Mamo, Tato, Wolę Wodę”

Realizacja: mgr Małgorzata Turewicz, mgr Elżbieta Zielińska, mgr Katarzyna Świrk
Opis programu: Organizator Żywiec Zdrój, patron „Bliżej Przedszkola”. Celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych, ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie oraz zagadnienia z ochrony środowiska.

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” - ogólnopolski program edukacyjny

Realizacja: mgr Katarzyna Świrk
Opis programu: Program poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie ich do ruchu już od najmłodszych lat. Celem programu jest : usprawnianie artykulatorów, wzbogacanie słownictwa i budowanie zdań, rozwijanie słuchu fonemowego i fonetycznego, uświadamianie i wdrażanie prawidłowych nawyków: oddychania nosem, gryzienia i żucia oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnych.

Program profilaktyki logopedycznej. „Logo przygody z Gryziem”

Realizacja: mgr Katarzyna Świrk
Opis programu: Program został stworzony z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym w celu rozwijania i wspierania rozwoju ich mowy oraz wychwyceniu trudności, które mogę w przyszłości wpłynąć negatywnie na sukcesy szkolne.
Celem programu jest : usprawnianie artykulatorów, wzbogacanie słownictwa i budowanie zdań, rozwijanie słuchu fonemowego i fonetycznego, uświadamianie i wdrażanie prawidłowych nawyków: oddychania nosem, gryzienia i żucia oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnych.

Projekt „Mały miś w świecie wielkiej literatury”.

Realizacja: mgr Małgorzata Turewicz, mgr Elżbieta Zielińska, mgr Anna Witkowska, Monika Bronowicka
Opis projektu: CEL PROJEKTU: Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.
Cele szczegółowe:
1. zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
2. tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
3. wprowadzenie dziecka w świat literatury,
4. budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
5. przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
6. kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
7. rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
8. rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
9. włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
10. promocja przedszkola,
11. rozwijanie współpracy między nauczycielami.
Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.

„Plan Daltoński” – innowacja pedagogiczna

Autor: mgr Magdalena Jach
Realizacja z mgr Iloną Iwaniuk
Opis: Plan daltoński to koncepcja, która pozwala przygotować najmłodsze dzieci do samodzielnej pracy w szkole, ale przede wszystkim powoduje, że dzieci nawzajem motywują się do indywidualnej pracy, a przy tym nabywają kolejnych umiejętności nie tylko poznawczych, ale także uczą się współpracy ze sobą pomagając sobie wzajemnie. W obecnych czasach cały świat edukacji poszukuje umiejętności jakie powinno posiadać dziecko XXI wieku. Zasady koncepcji daltońskiej stanowią podstawę funkcjonowania w społeczeństwie. Model daltoński sprzyja rozwijaniu u dzieci nie tylko umiejętności uczenia się, ale również innych kompetencji kluczowych, w szczególności kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz myślenia matematycznego. System ten jest nastawiony na indywidualne potrzeby dziecka, uwzględnia indywidualne możliwości i zainteresowania, rozwija motywację.

Projekt ogólnopolski „Nauczyciel i przedszkolak w świecie TIK”

Realizacja: mgr Agnieszka Susz
Opis projektu: Zagadnienie wykorzystywania nowych technologii przez dzieci jest tematem coraz bardziej popularnym. Wykorzystywanie TIK jest rekomendowane w programach nauczania i wychowania przedszkolnego, wspomagając proces nauczania i wspierając twórcze działania dzieci. TIK, wspomagając rozwój bardzo różnych kompetencji, stymulują dziecko szczególnie w kontekście rozwoju umiejętności uczenia się.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”

Realizacja: mgr Wioleta Ładniak, mgr Małgorzata Widomska
Opis projektu: Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Sztuka emocji”

Realizacja: mgr Patrycja Słomiany, mgr Wioletta Bartosiewicz, mgr Ilona Klecha
Opis projektu: Projekt ma na celu przybliżenie przedszkolakom świata uczuć i emocji za pomocą sztuki w różnych formach. Realizując projekt dzieci będą miały możliwość budowania więzi w grupie, rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi, a także nabędą umiejętność rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu różnych form sztuki.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa w spokojny umysł”

Realizacja: mgr Patrycja Słomiany, mgr Wioletta Bartosiewicz, mgr Ilona Klecha
Opis projektu: Celem Projektu jest dostarczenie dzieciom w wieku przedszkolnym wiedzy na temat prostych technik Mindfulness oraz narzędzi i inspiracji do rozwijania kompetencji emocjonalnych, a przede wszystkim obserwowania, rozpoznawania, rozumienia, a także akceptowania reakcji emocjonalnych u siebie i u innych.

„Angielski jest fun-tastyczny!” Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Realizacja: mgr Małgorzata Gajowiak
Opis projektu: Założeniem projektu jest zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego, uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka, rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia, oraz rozwijanie zainteresowania krajami anglojęzycznymi.

„Zdrowo i na sportowo” - innowacja pedagogiczna

Autor: mgr Małgorzata Widomska
Realizacja z mgr Wioleta Ładniak
Opis projektu: Edukacja zdrowotna i sprawność ruchowa są bardzo ważnymi elementami prawidłowego rozwoju człowieka. Przedszkole jest pierwszym miejscem, gdzie dzieci wdrażają się do zdrowego i aktywnego ruchowo stylu życia. Innowacja ma na celu zaszczepienie w przedszkolakach postaw prozdrowotnych i pobudzenie do podejmowania różnorodnych aktywności ruchowych. Dzieci będą miały możliwość nie tylko zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat zdrowia i zdrowego odżywiania, ale przede wszystkim będą mogły czerpać radość z udziału w zabawach, ćwiczeniach i zawodach sportowych. Głównym założeniem innowacji jest zaangażowanie w podejmowane działania rodziców lub ekspertów.

„Pokaż mi, a zrobię to sam” z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori - Innowacja metodyczno – organizacyjna

Autor: mgr Agnieszka Jęksa
Realizacja: mgr Ilona Iwaniuk
Opis: Innowacja włącza elementy metody Marii Montessori w edukację przedszkolną. Jest to doskonała metoda mająca wpływ na wszechstronny rozwój dziecka zarówno pod względem zdobywania przez dziecko umiejętności niezbędnych do osiągniecia samodzielności ale także rozwijania takich sprawności jak motoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa, koncentracja i uwaga. Metoda ta wpływa na rozwój emocjonalno-społeczny podkreślając znaczenia każdego dziecka w grupie. Uczy pomocy, szacunku do innych. Wpływa na sferę poznawczą, bogaci doświadczenia.

„Wiemy, co jemy” - Innowacja kulinarna

Autorzy: mgr Małgorzata Widomska, mgr Agnieszka Jęksa
Opis: Innowacja jest doskonałym sposobem nie tylko na kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, ale także nabywanie wiedzy na temat nawyków higieniczno-zdrowotnych oraz rozwijanie kultury sporządzania i spożywania posiłków. Dzieci będą miały okazję do samodzielnego przygotowywania posiłków, wzbogacania swojej wiedzy i doświadczeń, a także do spotkań z ciekawymi osobami.

„Wychowanie z przyrodą”- Program ekologiczno- przyrodniczy

Autorzy: mgr Agnieszka Jęksa, mgr Magdalena Jach
Realizacja z mgr Iloną Iwaniuk
Opis programu: Głównym założeniem programu jest przygotowanie dzieci do tego jak żyć z przyrodą w zgodzie, a także uświadomić, że jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest niszczenie naturalnego środowiska. Działania jakie można zaproponować dzieciom by dostarczyć możliwości poznawania przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami muszą być oparte na aktywności, gdzie dziecko będzie miało możliwość „szukać, badać, eksperymentować, obserwować, zbierać i klasyfikować.

„Z kultura mi do twarzy” - Międzynarodowy projekt edukacyjny

Realizacja: Sława Zakrzewska, mgr Grażyna Majewska, mgr Ilona Iwaniuk
Opis projektu: Projekt ma na celu tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

Ogólnopolski projekt edukacyjny: „Z pętelką po zdrowie”

Realizacja: mgr M. Woźniak, mgr I. Klecha
Opis projektu: Projekt ma na celu poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego przedszkolaków, a także uświadomienie dzieciom i rodzicom tego, w jaki sposób należy dbać o zdrowie swoje oraz najbliższych. Projekt skupia się na trzech aspektach zdrowia: wpływie odżywiania na zdrowie, wpływie ruchu na zdrowie oraz higienie zdrowia psychicznego.

Ogólnopolski, program edukacyjny „Zdrowo i Sportowo”

Realizacja: mgr Anna Witkowska, Monika Bronowicka
Opis programu: Zdrowo i Sportowo to akcja skierowana do przedszkoli oraz szkół podstawowych. Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Chcemy pokazać dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywność ruchową. Ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy. Akcja Zdrowo i Sportowo, to również tematy związane z odżywianiem i odpoczynkiem. Padają w ostatnim czasie mity związane z traktowaniem sportu i ruchu, jako remedium na byle jakie odżywianie. Nie w ilości, a w jakości zarówno ruchu, jedzenia jak i snu, tkwi klucz do zdrowia i radości.

„Mówię wyraźnie” - program logopedyczny

Autor: mgr Małgorzata Wawryszuk
Realizacja: Sława Zakrzewska, mgr Grażyna Majewska
Opis: Program zawiera zabawy i ćwiczenia usprawniające mowę. Ma on na celu stymulowanie prawidłowego rozwoju językowego dzieci, budzenie zaciekawienia mową własną, innych dzieci, rozbudzanie myślenia i działalności poznawczej, stopniowe przygotowanie do pracy nad własną wymową.

20 minut dla MATEMATYKI - projekt edukacyjny

Autor: Zuzanna Jastrzębska – Krajewska
Realizacja: mgr Magdalena Jach
Opis projektu: Celem projektu jest między innymi wprowadzenie w codzienność przedszkolaków zabaw ruchowych i muzyczno- ruchowych wspomagających orientację w przestrzeni, koordynację wzrokowo ruchową, skupienie uwagi, itd.

2022/2023

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Ogólnopolski program edukacyjny poświęcony tematyce ekologicznej. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Udział w zajęciach tematycznych programu nauczy dzieci jak troszczyć się o środowisko naturalne. Przedszkolaki poznają również podstawowe zasady ekologii, dowiedzą się, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

„Oddycham nosem cały rok”

Program ma na celu profilaktykę i uświadamianie rodziców, dzieci i nauczycieli w tematyce oddychania nosem.
Celem programu „Oddycham nosem cały rok” jest:
upowszechnianie wiedzy na temat prawidłowego toru oddechowego i jego wpływie na zdrowie;
uświadamianie rodziców i nauczycieli na temat wpływu nieprawidłowego toru oddechowego na zdrowie i funkcjonowanie dziecka;
rozwijanie u dzieci świadomości własnego ciała i oddechu;
usprawnianie narządów mowy;
ćwiczenie prawidłowego toru oddechowego i oddychania przeponowego;
wdrażanie zdrowych nawyków u dzieci, w tym umiejętności samodzielnego oczyszczania nosa.

„Cyfrowa podróż z Avatarem w przedszkolu”

Ogólnopolski projekt edukacyjny rozwijający kompetencje cyfrowe u dzieci w wieku przedszkolnym.
Realizując projekt dzieci wdrażane są do umiejętnego korzystania z nowoczesnych technologii, poznają i doskonalą umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, uczą się odróżniania elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości. Celem projektu jest również uświadomienie zagrożeń związanych z korzystaniem z technologii, poznanie i zrozumienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z nadmiernego spędzania czasu przy komputerze oraz kształtowanie kompetencji językowych u dzieci.

„Świadomy rodzic - bezpieczne dziecko”

Autorski projekt edukacyjny. Celem projektu jest poszerzenie wiadomości dziecka na temat jego bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych przedszkolaków. Podniesie kultury pedagogicznej rodziców w zakresie bezpieczeństwa.

„Książka przyjacielem dzieci”

Program działań edukacyjnych z zakresu czytelnictwa dla dzieci w wieku przedszkolnym. Założeniem opracowanego programu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci, poprzez jak najczęstszy kontakt z książką oraz umożliwienie im poznawania utworów literatury dziecięcej.

Program autorski - „Garść radości, szczypta złości- rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci w wieku przedszkolnym”

Realizacja: Rok szkolny 2022/23
Autorzy: mgr Patrycja Słomiany, mgr Wioletta Bartosiewicz

Opis programu: Nadrzędnym celem programu jest ukierunkowanie rozwoju społeczno- emocjonalnego dzieci oraz rozwijanie ich inteligencji emocjonalnej. Podczas zajęć dzieci nauczą się rozpoznawać i nazywać przeżywane stany emocjonalne, kontrolować je oraz wyrażać w sposób akceptowalny społecznie (smutek, zmartwienie, przykrość, cierpienie, radość, zadowolenie, szczęście, duma, wściekłość, złość, nieśmiałość, lęk, gniew, zdziwienie, odwaga, , nienawiść, itd.). Rozwiną także swoją wrażliwość emocjonalną oraz empatię, nabędą umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (odporność na porażki i stres).

Program autorski - „Tacy sami - przeciwdziałanie dyskryminacji wśród dzieci 5 - letnich”

Realizacja: Rok szkolny 2022/23
Autorzy: mgr Patrycja Słomiany, mgr Ilona Klecha

Opis programu: Nadrzędnym celem programu jest poszerzenie wiedzy starszych przedszkolaków na temat dyskryminacji, tolerancji, kształtowanie empatii i zrozumienia dla problemów innych rówieśników. Podczas realizacji programu dzieci nauczą się dostrzegać, rozpoznawać i nazywać emocje swoje oraz rówieśników, dowiedzą się, w jaki sposób należy odnosić się do ludzi innych ras, narodowości, czy też niepełnosprawności, ponieważ mimo, że jesteśmy różni, to tak naprawdę jesteśmy Tacy Sami.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Wyzwania Teodora”

Realizacja: Rok szkolny 2022/23
Autorzy: mgr Patrycja Słomiany, mgr Ilona Klecha

Opis programu: Głównym celem projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Wszelkie podejmowane działania są kreatywnym wyzwaniem dla przedszkolaków, ponadto rozwijają ich samodzielność, umiejętności współpracy oraz kształtują postawy prospołeczne.

„Angielskie Bajanie: klasyka baśni multisensorycznie”

Realizacja: Rok szkolny 2021/22
Nauczyciel: Małgorzata Gajowiak /język angielski/
Grupa: „Biedronki”

Opis projektu: Projekt „Angielskie Bajanie: klasyka baśni multisensorycznie” przenosi dzieci w świat najpiękniejszych klasycznych baśni, które czytane są w języku angielskim.
Baśnie wplecione są w tok zajęć lub warsztatów w taki sposób, by aktywizować dzieci zarówno językowo, jak i we wszystkich innych obszarach rozwoju.
Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu podejścia multisensorycznego w nauczaniu języków.
Podczas pracy z baśniami dzieci będą miały okazję aktywizować wszystkie zmysły, rozwijać się we wszystkich obszarach, a także utrwalać angielskie słownictwo zgodnie z wymogami Podstawy Programowej.
Dzieci angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Efektywność takich zajęć jest wyższa, niż zajęć prowadzonych metodami transmisyjnymi, w których dziecko jest wyłącznie biernym odbiorcą podawanych mu treści. Aktywności proponowane w ramach projektu korzystnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko samoistnie, co wpłynie pozytywnie na jego całościowy rozwój, jak również na przyswajanie języka.

Technikoludek czyli dziecko w świecie technologii

Ogólnopolski projekt edukacyjny, którego celem głównym jest rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie dziecka w świat technologii, wartości, piękna i zdrowia.

Realizacja projektu ma kształtować wśród dzieci postawy prozdrowotne, dbać o wspólne spędzanie czasu z rodziną, uwrażliwiać na piękno otaczającego świata oraz od najmłodszych lat dbać o bezpieczeństwo i odpowiedzialność wśród najmłodszych. Wszystko to przy użyciu nowoczesnych technologii.

Innowacja pedagogiczna „Moje zmysły – zajęcia polisensoryczne w oparciu o metodę porannego kręgu”

Autor: Marta Woźniak

Nadrzędnym celem innowacji jest budowanie atmosfery wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa, życzliwości i otwartości poprzez dostarczanie bodźców sensorycznych.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

2021/2022

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Sensoryczny Kogel-Mogel”

Celami projektu są:

– usprawnianie motoryki dużej
– ćwiczenie postawy, usprawnianie motoryki małej – usprawnianie funkcji ręki.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z darami natury świat nie jest ponury!”

Projekt przyrodniczo-plastyczny, którego głównym celem jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzenie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste. Realizacja projektu wkomponowuje się w dwa kierunki polityki oświatowej państwa: „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne” oraz „Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie”.

Celami szczegółowymi są m.in.
Dostrzeganie emocjonalnej wartości środowiska przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie.
Wyrabianie właściwego stosunku do przyrody.
Właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt.
Dostrzeganie zależności pomiędzy stanem środowiska naturalnego a zdrowiem człowieka.
Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych.
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia.

„Mamo, tato, wolę wodę!” – ogólnopolski program edukacyjny

Projekt wpisuje się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

Program autorski ekologiczno- przyrodniczy „Wychowanie z przyrodą”

Głównym założeniem programu jest przygotowanie dzieci do tego jak żyć z przyrodą w zgodzie, a także uświadomić im, że jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest niszczenie naturalnego środowiska. należy dostarczać dzieciom poznawania przyrody przez aktywny i bezpośredni z nią kontakt. Program przeznaczony jest do realizacji we wszystkich grupach wiekowych w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Łęcznej. Program jest zgodny z polityka oświatową MEiN na rok 2021/2022 i ma na celu rozbudzić uczucia opiekuńcze i zamiłowanie do pielęgnowania roślin i zwierząt.

„Plan Daltoński” – innowacja pedagogiczna

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami
to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy,
a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno.”
Helen Parkhurst
W roku szkolnym 2020, rozpoczęliśmy wdrażanie innowacji pedagogicznej „Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca” – realizacja elementów koncepcji Planu Daltońskiego.

Plan daltoński, którego prekursorem była amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst polega na indywidualnej pracy dziecka, dostosowanej do jego potrzeb i możliwości.
Plan daltoński to koncepcja , która pozwala przygotować najmłodsze dzieci do samodzielnej pracy w szkole, ale przede wszystkim powoduje, że dzieci nawzajem motywują się do indywidualnej pracy, a przy tym nabywają kolejnych umiejętności nie tylko poznawczych, ale także uczą się współpracy ze sobą pomagając sobie wzajemnie. W obecnych czasach cały świat edukacji poszukuje umiejętności jakie powinno posiadać dziecko/uczeń XXI wieku. Zasady koncepcji daltońskiej stanowią podstawę funkcjonowania w społeczeństwie. Model daltoński sprzyja rozwijaniu u dzieci nie tylko umiejętności uczenia się, ale również innych kompetencji kluczowych, w szczególności kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności
i przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej oraz myślenia matematycznego. System ten jest nastawiony na indywidualne potrzeby dziecka, uwzględnia indywidualne możliwości i zainteresowania, rozwija motywację.

Ogólnopolska Akcja „Zdrowo i sportowo”

Zdrowo i Sportowo to akcja, której organizatorem jest Kids&Sport, skierowana jest do przedszkoli oraz szkół podstawowych. Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Udział w akcji pokazuje dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywność ruchową. Ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy. Aktywne dzieci to zdrowsi dorośli. Aktywność fizyczna zmniejsza otyłość, zapobiega wielu chorobom i poprawia odporność organizmu. Zdrowe nawyki trwają przez całe życie. Aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich pewności siebie, poprawa pamięci i koncentracji. Zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie.

Innowacja pedagogiczna „Moje zmysły- zajęcia polisensoryczne w oparciu o metodę porannego kręgu”

Głównym celem stworzenia tej innowacji dla naszego przedszkola, była chęć budowania  u dzieci poczucia radości, bezpieczeństwa, a co za tym idzie wzajemnego zaufania  i komunikacji poprzez dostarczenie im bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania. Zgodna z priorytetami MEiN na rok szkolny 2021/2022. Metoda Porannego Kręgu przypisuje każdej z pór roku inną symbolikę. Polisensoryczne pobudzanie zmysłów jest najlepszym sposobem przekazywania cennych informacji o tym co nas otacza, a najlepszymi pomocami dydaktycznymi są te zaczerpnięte z natury.

Projekt ogólnopolski „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” edycja 2021/2022

To projekt czytelniczy, który podbił serca przedszkolaków w całej Polsce. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.

Moduły do zrealizowania: Czytamy razem z małym misiem; Kodujemy razem małym misiem; Opowiem wam o Polsce; misiowe recepty na pozytywne myślenie; misiowy bajarz; Misiowe zajęcia pod chmurką. Jest to projekt zgodny z priorytetami  MEiN na rok szkolny 2021/2022.

„Z kulturą mi do twarzy” – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy” jest oparty o aktualną Podstawę Programową oraz zgodny z kierunkiem polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022. Głównymi celami projektu jest tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka w odniesieniu do różnych sfer aktywności. Współdziałanie z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. Dzięki tej współpracy będzie możliwe stworzenie sytuacji do poznania przez dzieci wartości i norm społecznych, zwrócenie uwagi na rodzinę, grupę przedszkolną, osoby dorosłe i starsze.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Angielskie Bajanie: klasyka baśni multisensorycznie”

Realizacja: Rok szkolny 2021/22
Nauczyciel: Małgorzata Gajowiak /język angielski/
Grupa: „Biedronki”
Opis projektu:

Projekt „Angielskie Bajanie: klasyka baśni multisensorycznie” przenosi dzieci w świat najpiękniejszych klasycznych baśni, które czytane są w języku angielskim.
Baśnie wplecione są w tok zajęć lub warsztatów w taki sposób, by aktywizować dzieci zarówno językowo, jak i we wszystkich innych obszarach rozwoju.
Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu podejścia multisensorycznego w nauczaniu języków.
Podczas pracy z baśniami dzieci będą miały okazję aktywizować wszystkie zmysły, rozwijać się we wszystkich obszarach, a także utrwalać angielskie słownictwo zgodnie z wymogami Podstawy Programowej.

Dzieci angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Efektywność takich zajęć jest wyższa, niż zajęć prowadzonych metodami transmisyjnymi, w których dziecko jest wyłącznie biernym odbiorcą podawanych mu treści. Aktywności proponowane w ramach projektu korzystnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko  samoistnie, co wpłynie pozytywnie na jego całościowy rozwój, jak również na przyswajanie języka.

Skip to content