Koncepcja pracy

Przedszkola Publicznego Nr 4
w Łęcznej
na rok szkolny 2022/2023

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko, co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno”

Helen Parkhurst

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych.

Podstawa prawna:

 1. Statut przedszkola.
 2. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2018 poz. 1679)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2021 poz. 1533)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2022 poz. 609)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2022 poz. 1717)
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 1647)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2019 poz. 323)
  • OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1280)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2022 poz.1594)
 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1578)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1652)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2018 poz. 1485)
 6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635)
 7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. 2022 poz. 1610)

Słowo wstępne

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej mieści się przy ulicy Obrońców Pokoju 13 w centrum jednego z większych osiedli w mieście. Dzieci uczęszczają do 10 oddziałów przedszkolnych. Organem prowadzącym jest Gmina Łęczna, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Funkcję Dyrektora pełni Pani mgr Dorota Czapnik-Berej, zaś Wicedyrektora Pani mgr Małgorzata Wawryszuk. Przedszkole zatrudnia nauczycieli – wychowawców, nauczycieli – pedagogów specjalnych, nauczyciela języka angielskiego, nauczyciela rytmiki, logopedę, psychologa, katechetę oraz pracowników obsługi. Przedszkole jest w pełni dostosowane do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci. Posiada odpowiednio wyposażone sale, w tym gabinety pracy specjalistów: pedagogów specjalnych, psychologa i logopedy, jak również ogród przedszkolny.

Wizja

Przedszkole jest placówką oświatową ukierunkowaną na wszechstronny rozwój dziecka. Stwarza optymalne warunki do wielozmysłowego poznawania otaczającego świata. Wszystkim wychowankom, zapewnia bezpieczeństwo, akceptację, życzliwość i fachową pomoc niezależnie od tego, czy są w pełni sprawni czy zmagają się z zaburzeniami rozwojowymi. Przestrzega zasad wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka oraz z Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Troszczy się o wychowanków poprzez nauczanie: samodzielności, zaradności, zasad bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, nawiązywania relacji rówieśniczych, bycia przyjaznym, koleżeńskim, radzenia sobie z trudnościami. Przedszkole jest otwarte na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym oraz na wsparcie dzieci innych narodowości i ich rodzin. Czynnie uczestniczy w życiu swojego miasta i regionu. Placówka odpowiada na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości. Wychodzi naprzeciw nowym wyzwaniom – zapewnia wychowankom zachowanie ciągłości procesu dydaktyczno-wychowawczego w niesprzyjających okolicznościach, poprzez metody kształcenia na odległość. Placówka analizuje i ocenia efektywność swojej pracy. Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

Misja

Naszą misją jest bycie przewodnikiem dla wychowanków – sprawianie, aby poprzez zabawę zdobywali wiedzę i nabywali umiejętności; inspirowanie dzieci do samodzielnych poszukiwań, rozbudzanie ich naturalnej ciekawości intelektualnej, zaspokajanie potrzeby ruchu; odkrywanie i rozwijanie talentów, uzdolnień poprzez różnorakie działania np. udział w konkursach, przeglądach, olimpiadach; promowanie aktywnego stylu życia – uprawianie sportów, spacery, wycieczki – poznawanie tradycji i kultury swojego regionu; dbanie o wychowanie dzieci w poszanowaniu wartości społecznie uznawanych za najważniejsze.

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Przedszkole stara się jak najlepiej przygotować dzieci do funkcjonowania w ich przyszłym życiu szkolnym, zawodowym, społecznym, rodzinnym i obywatelskim. Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego:

 • Wspiera wielokierunkową aktywność dziecka w obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym
 • Daje poczucie bezpieczeństwa, pomaga w procesie adaptacji
 • Umożliwia swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
 • Organizuje zajęcia podnoszące poziom integracji sensorycznej
 • Służy pomocą dzieciom rozwijającym się w sposób wolniejszy lub przyspieszony, dysharmonijny
 • Wspiera samodzielną, dziecięcą eksplorację świata
 • Dobiera treści adekwatne do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania
 • Szanuje indywidualne potrzeby dziecka i jego zainteresowania
 • Wzmacnia poczucie wartości dziecka, jego indywidualność oraz oryginalność
 • Pomaga tworzyć relacje osobowe, uczestniczyć w grupie jako małej społeczności
 • Troszczy się o rozwijanie samodzielności swoich wychowanków, o wdrażanie postaw prozdrowotnych
 • Wychowuje do zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • Przygotowuje do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi, dbania o zdrowie psychiczne – naturalne sytuacje pojawiające się w przedszkolu oraz sytuacje zadaniowe
 • Tworzy sytuacje edukacyjne budujące wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną (mowa, zachowanie, ruch, środowisko, ubiór, muzyka, taniec, śpiew, teatr, plastyka itp.)
 • Umożliwia konstruowanie, majsterkowanie, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, intencjonalne działanie, prezentowanie wytworów własnej pracy
 • Tworzy warunki umożliwiające rozwój tożsamości dziecka – współpracuje z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, sportowymi itp.
 • Wychowuje poprzez poznanie wartości i norm społecznych
 • Uwzględnia zmiany pojawiające się w otoczeniu dziecka oraz zjawiska istotne dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju
 • Wprowadza, za zgodą rodziców, nowe treści wychowawcze – systematyczny monitoring sytuacji dziecka w jego środowisku domowym
 • Systematycznie wspiera mechanizm uczenia się dziecka
 • Dba o osiągnięcie przez dziecko dojrzałości szkolnej
 • Budzi zainteresowanie językiem obcym nowożytnym, innymi kulturami

Kierunki polityki oświatowej państwa

Przedszkole realizuje politykę oświatową państwa na rok szkolny 2022/2023

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

  Działania przedszkola w tym zakresie:

  • Opracowanie „Katalogu wartości”: dobro, prawda, piękno, wiedza, mądrość, bohaterstwo, godność, honor, miłość, przyjaźń, odpowiedzialność, sprawiedliwość, skromność, szczerość, uczciwość, wierność, zdrowie, praca, radość.
   Wprowadzanie wyżej wymienionych wartości w przedszkolu podczas codziennych zajęć kierowanych i niekierowanych, uroczystości, spacerów, wycieczek.
  • Wprowadzanie „Kodeksu grupowego” w poszczególnych grupach.
  • Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” – rozwijanie czytelnictwa, promowanie literatury.
  • Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” – codzienne czytanie dzieciom, rozbudzanie ich zainteresowań czytelniczych oraz dostrzeganie piękna mowy ojczystej, zapraszanie gości do czytania literatury dziecięcej: rodzice, znane w środowisku lokalnym osoby.
  • Realizacja programu autorskiego „Książka przyjacielem dzieci” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych, udostępnianie literatury dziecięcej.
  • Realizacja projektu edukacyjnego „Angielskie bajanie: klasyka baśni multisensorycznie” – wszechstronny rozwój dziecka, a zwłaszcza kompetencji językowych, przekazywanie wartości moralnych za pośrednictwem literatury.
  • Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” – głównym celem projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.
  • „Spotkanie z teatrem” – udział dzieci w przedstawieniach teatralnych
  • Udział dzieci w lokalnych konkursach recytatorskich – poznawanie i propagowanie poezji dla dzieci, uwrażliwianie na piękno, wartość słowa pisanego; dostarczanie pozytywnych wzorców osobowych.
  • „Spotkanie z muzyką” – udział dzieci w koncertach
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci.

  Działania w tym zakresie:

  • Opracowanie narzędzi diagnostycznych w celu określenia potrzeb rodziny i otrzymania wsparcia wychowawczego ze strony przedszkola.
  • Wypracowanie rozwiązań dostosowanych do sytuacji rodziny i dziecka
  • Rozwiązywanie bieżących problemów dzieci przy wsparciu i wiedzy rodziców
  • Poszerzanie wiedzy rodziców z zakresu rozwoju dziecka i jego wychowania poprzez wsparcie merytoryczne oraz udostępnianie fachowej literatury
  • Podejmowanie działań wspomagających rodzinę; konsultacje indywidualne, porady psychologa przedszkolnego
  • Prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych; systematyczna praca korekcyjno-kompensacyjna oraz praca z dzieckiem zdolnym
  • Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
  • Obchody „Dnia Przedszkolaka” – podkreślenie wagi przedszkola w rozwoju
   i edukacji dzieci, czerpanie radości przez dzieci z bycia przedszkolakiem; integracja społeczności przedszkolnej; kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz poczucia własnej wartości i wkładu w życie środowiska lokalnego
  • Realizacja programu autorskiego „Garść radości, szczypta złości”, mającego na celu rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci, a tym samym dbanie o zdrowie psychiczne
  • Realizacja programu autorskiego „Tacy sami – przeciwdziałanie dyskryminacji wśród dzieci 5-letnich” – nadrzędnym celem programu jest kształtowanie postawy empatycznej wobec problemów innych rówieśników
  • Realizacja innowacji pedagogicznej „Moje zmysły – zajęcia polisensoryczne w oparciu o metodę porannego kręgu” – nadrzędnym celem innowacji jest budowanie atmosfery wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa, życzliwości i otwartości poprzez dostarczanie bodźców sensorycznych
  • Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Wyzwania Teodora” – celem projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza kształtowanie postawy prospołecznej
  • Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Technikoludek czyli dziecko w świecie technologii” – celem projektu jest promocja zdrowego stylu życia, spędzania czasu z rodziną, odkrywania piękna natury, a wszystko to przy użyciu nowoczesnych technologii
  • Realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – wsparcie rodziców w kształtowaniu zdrowych nawyków u dzieci: ruch, prawidłowa dieta
  • Zachęcanie rodziców do współpracy z przedszkolem na różnych płaszczyznach:
   • konkursy np. plastyczne, techniczne, recytatorskie, literackie, sportowe
   • akcje m.in. charytatywne: „Zakręcona Akcja”, „Pomóż Dzieciom przetrwać zimę”, „Góra Grosza”, „Pełna miska kotka i pieska”, „Pomoc dla Domu Dziecka w Kijanach”
   • uroczystości: Dzień Przedszkolaka, Dzień Chłopaka, Pasowanie na Przedszkolaka, Święto Odzyskania Niepodległości, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Górnika, Spotkanie z Mikołajem, Bal karnawałowy, Dzień Dziewczynek, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Olimpiada sportowa, Zakończenie roku
   • projekty i programy edukacyjne realizowane w przedszkolu:
   • „Apetyt na bajkę” – autorski projekt, w ramach którego dzieci i rodzice zaproszeni są do stworzenia wspólnej bajki (cel końcowy – wydanie bajki)
   • „Oddycham nosem cały rok” – autorski program mający na celu upowszechnianie wiedzy na temat prawidłowego oddychania i jego wpływu na stan zdrowia dziecka
   • „Świadomy rodzic-bezpieczne dziecko” – autorski projekt, którego celem jest poszerzanie wiedzy (dzieci i rodziców) z zakresu bezpieczeństwa
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.

  Działania w tym zakresie:

  • Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” – głównym celem projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.
  • Upowszechnianie sztuki poprzez oglądanie reprodukcji, albumów, książek
  • Kształtowanie postawy wrażliwości na walory dzieł sztuki
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb.

  Planowane działania:

  • Udział nauczycieli w kursach, webinarach dotyczących powyższego tematu
  • Wspieranie dzieci doświadczonych przymusową migracją
  • Stworzenie przyjaznego środowiska edukacyjnego
  • Zastosowanie odpowiednich form i metod pracy
 5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

  Działania przedszkola w tym zakresie:

  • Udział nauczycieli w szkoleniach
  • Organizacja wydarzenia – Dzień Bezpiecznego Internetu
  • Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Cyfrowa podróż z Avatarem w przedszkolu” – celem głównym projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych u dzieci i upowszechnianie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród nauczycieli
  • Systematyczne rozmowy z dziećmi, w toku prowadzonych zajęć, na temat korzystania z nowoczesnych technologii
  • Organizowanie zabaw z elementami kodowania, programowania
  • Rozwijanie myślenia logicznego, przyczynowo-skutkowego, analizowanie problemu, wnioskowanie, umożliwianie podejmowania samodzielnych decyzji- nauka rozwiązywania problemów, ułatwianie planowania pracy w przyszłości
  • Kształtowanie myślenia krytycznego, pozwalającego rzetelnie ocenić dane rozwiązanie
  • Rozwijanie myślenia kreatywnego, innowacyjnego, niestandardowego
 6. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

  Działania w tym zakresie:

  • Stosowanie nowatorskich i aktywizujących metod pracy
  • Indywidualizacja pracy z dzieckiem w zależności od jego potrzeb i możliwości – stopniowanie trudności zadań
  • Systematyczna obserwacja dzieci, wyłanianie dzieci zdolnych oraz dzieci potrzebujących wsparcia korekcyjno-kompensacyjnego
  • Dokumentowanie pracy psychologiczno-pedagogicznej poprzez karty pracy, zdjęcia, zapisy w dzienniku – rejestracja postępów dzieci
  • Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami, dokonywanie refleksji nad własną pracą
  • Realizowanie ciekawych projektów, programów i innowacji zarówno własnych, jak i ogólnopolskich
  • Organizowanie konkursów i przeglądów przez nauczycieli przedszkola
  • Organizacja wydarzeń, imprez i uroczystości
  • Włączanie się w akcje o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim
  • Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli
  • Ewaluacja własnej pracy

  Przedszkole zapewnia swoim wychowankom edukację patriotyczną poprzez:

  • Organizację uroczystości – Święto Odzyskania Niepodległości, Konstytucja 3 Maja
  • „Kto ty jesteś? – Polak mały” – cykliczne podejmowanie tematyki patriotycznej i obywatelskiej podczas zajęć
  • Wykonywanie prac plastycznych o tematyce patriotycznej
  • Naukę i słuchanie piosenek, wierszyków kształtujących postawę miłości i szacunku do ojczyzny
  • Realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych utrwalających wzorce zachowań, postawy ukierunkowane na prawdę, dobro i piękno
  • „Moje miasto” – kształtowanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym poprzez poznawanie kultury, zabytków, ciekawych i ważnych miejsc „Małej Ojczyzny”.
  • Prowadzenie profilaktyki logopedycznej w celu doskonalenia poprawnego wysławiania się w języku ojczystym

Zadanie na rok szkolny 2022/2023 – „Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca” – realizacja założeń pedagogiki planu daltońskiego.

Przedszkole stwarza warunki do rozwoju samodzielności dzieci, odpowiedzialności za powierzone zadania (różnego rodzaju dyżury) oraz umiejętności współpracy z innymi dziećmi. Praca nad realizacją powyższych założeń odbywa się podczas całego pobytu dzieci w przedszkolu – podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zabaw dowolnych, spacerów, wycieczek, jak również w czasie wykonywania czynności organizacyjnych (higiena przed posiłkami, nakrywanie do stołu, samodzielne komponowanie posiłków, nalewanie zupy, porządek w sali, w łazience).

Oczekiwane efekty:

 • dzieci samodzielnie wykonują czynności samoobsługowe i porządkowe
 • chętnie podejmują dyżury i odpowiedzialnie je realizują
 • potrafią współpracować z innymi dziećmi
 • wykazują własną inicjatywę w kwestiach dotyczących całej grupy (np. wystawa budowli z klocków)

Kierunki planowanych zmian:

 1. Doskonalenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 2. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu
 3. Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych
 4. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.

Obszar I: Opieka, wychowanie, edukacja

 1. Realizacja podstawy programowej
 2. Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci
 3. Doskonalenie systemu wychowawczego przedszkola
 4. Rozwijanie kreatywności, zdolności dziecka, inspirowanie dzieci do poszukiwania nowych form zabawy

Obszar II: Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka

 1. Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, dbałości o zdrowie
 3. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich dzieci
 4. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dzieci, prezentowanie zdolności dzieci: konkursy, przeglądy, uroczystości przedszkolne

Obszar III: Funkcjonowanie przedszkola w środowisku

 1. Organizacja wydarzeń przedszkolnych i środowiskowych we współpracy z rodzicami i partnerami zewnętrznymi
 2. Promocja przedszkola i system obiegu informacji
 3. Działania na rzecz środowiska lokalnego i społecznego
 4. Współpraca z rodzicami, podejmowanie działań wspierających rodzinę w wychowywaniu dzieci
 5. Współpraca z placówkami oświatowymi i innymi podmiotami środowiska lokalnego

Obszar IV: Organizacja i zarządzanie przedszkolem

 1. Zespoły zadaniowe
 2. Funkcjonowanie systemu pracy zespołowej w przedszkolu
 3. Doskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola
 4. Aktualizacja prawa wewnętrznego
 5. Przydział zadań dodatkowych
 6. Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2022/23
Cel Zadanie/sposób realizacji Osoba odpowiedzialna Termin realizacji
1. Realizacja podstawy programowej
 1. Przedstawienie i zatwierdzenie zestawu programów wychowania przedszkolnego do realizacji na rok szkolny 2022/23.
 2. Weryfikacja ramowych rozkładów dnia, uwzględnienie sugestii, wniosków wszystkich nauczycieli.
Dyrektor sierpień 2022
2. Organizacja procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci
 1. Planowanie i organizowanie procesu wspomagania rozwoju dziecka przez nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych do realizacji programów (plany miesięczne ze wskazaniem zajęć dydaktycznych i zamierzonych osiągnięć dzieci).
 2. Analiza problemów, trudności edukacyjnych i sukcesów dzieci (arkusz monitorowania rozwoju dziecka).
 3. Wspomaganie dzieci w doskonaleniu samodzielności, zaradności w sytuacjach dnia codziennego, rozwijanie uzdolnień i talentów, kształtowanie czynności intelektualnych niezbędnych w dalszej edukacji.
 4. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających podejmowaniu przez dzieci różnorodnych działań twórczych (aktywność plastyczna, muzyczna, taneczna, teatralna).
Nauczyciele nauczyciel rytmiki cały rok
3. Doskonalenie systemu wychowawczego przedszkola
 1. „Kodeks przedszkolaka” – zawarcie kontraktów grupowych obejmujących normy i zasady zachowania i postępowania – eksponowanie ich w salach w formie graficznej:
  • Zachowanie przy stole i posługiwanie się sztućcami
  • Nakrycie i estetyczne spożywanie posiłków
  • Powitanie, pożegnanie
  • Formy grzecznościowe
  • Uprzejmość i uczynność wobec innych
  • Zachowanie w miejscach publicznych, podczas uroczystości przedszkolnych.
 2. Analiza i korekta (w zależności od grupy) przedszkolnego systemu nagród i upomnień, zachęcenie rodziców do włączenia się w działania na rzecz przestrzegania zasad bezpieczeństwa dzieci oraz kształtowania postaw i norm społecznych.
 3. Przeprowadzenie w grupach zajęć otwartych dla rodziców z uwzględnieniem znajomości i respektowania przez dzieci Kodeksu Przedszkolaka.
nauczyciele cały rok
4. Rozwijanie kreatywności, zdolności dziecka, inspirowanie dzieci do poszukiwania nowych form zabawy
 1. Systematyczne prowadzenie zabaw twórczych, podejmowanie różnorodnych form działania (indywidualnych i z całą grupą).
 2. Inspirowanie dzieci do zabaw twórczych z udziałem i bez udziału nauczyciela-dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
 3. Organizowanie twórczej przestrzeni (kącików) – stworzenie dzieciom warunków do rozwoju kreatywności, zdolności- zapewnienie ciekawych pomocy, rekwizytów, przedmiotów codziennego użytku.
nauczyciele cały rok

Obszar II: Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka

1. Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz rozpoznawania indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu placówki oraz w środowisku społecznym.
 2. Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w celu wyłonienia dzieci, potrzebujących wspomagania i korygowania rozwoju.
 3. Organizowanie zajęć wspomagających rozwój dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Prowadzenie indywidualnych zajęć z dziećmi wymagającymi pomocy psychologiczno – pedagogicznej w oparciu o stworzone indywidualne plany rozwoju dziecka oraz w toku bieżącej pracy.
 5. Organizowanie spotkań z rodzicami (z inicjatywy nauczyciela bądź rodziców) mających na celu omówienie sukcesów i trudności dziecka, ustalenie jednolitych działań w przedszkolu i domu.
Nauczyciele, pedagodzy specjalni cały rok
2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, dbałości o zdrowie
 1. Stwarzanie warunków, w których dziecko będzie mogło rozwijać się zgodnie ze swoimi możliwościami i zdolnościami.
 2. Monitorowanie i stymulowanie rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego.
 3. Kształtowanie postaw moralnych, poczucia sensu i wartości życia, tożsamości narodowej, wartości uniwersalnych i uczenie rozróżniania dobra od zła.
 4. Propagowanie wzorców, norm i zachowań społecznie akceptowanych.
 5. Organizowanie warunków edukacyjnych umożliwiających dzieciom prezentowanie swojej indywidualności, odnoszenie sukcesów i odczuwanie radości z podejmowanej aktywności umysłowej i fizycznej.
 6. Pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych w taki sposób, aby dzieci nie odczuwały przykrości z powodu swoich słabych stron.
 7. Przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci.
 8. Propagowanie zdrowego stylu życia, dbałości o zdrowie.
 9. Podejmowanie współpracy z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 10. Przygotowanie dzieci do nauki w szkole i rozbudzanie zainteresowań rolą ucznia.
Nauczyciele, pedagodzy specjalni cały rok
3. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich dzieci.
 1. Uwzględnianie w toku całodziennego pobytu dziecka w przedszkolu zróżnicowanych potrzeb rozwojowych dzieci.
 2. Uwzględnianie w zajęciach edukacyjnych różnic rozwojowych dzieci: dostosowanie zadań do wykonania, metod pracy, środków dydaktycznych, tempa pracy.
Nauczyciele, pedagodzy specjalni cały rok
4. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dziecka
 1. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci:
  • ­

  • plastyczne,
  • ­

  • taneczne,
  • ­

  • wokalne,
  • ­

  • teatralne,
  • ­

  • sportowe,
  • ­

  • matematyczne,
  • ­

  • językowe,
  • inne (wg potrzeb).
 2. Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach itp.
 3. Organizowanie konkursów (plastycznych, wokalnych, tanecznych, recytatorskich, z jęz. angielskiego) uwzględniających zdolności i zainteresowania dzieci.
Nauczyciele cały rok

Obszar III Funkcjonowanie przedszkola w środowisku

1. Organizacja wydarzeń przedszkolnych i środowiskowych we współpracy z rodzicami i partnerami zewnętrznymi
 1. Organizowanie uroczystości i imprez przedszkolnych:
  • Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
  • Pasowanie na Przedszkolaka
  • Dzień Edukacji Narodowej
  • Święto Niepodległości
  • Dzień Górnika
  • Spotkanie z Mikołajem
  • Bal karnawałowy
  • Dzień Babci i Dziadka
  • Święto Mamy i Taty
  • Dzień Dziecka
  • Pożegnanie starszaków
 2. Udział w lokalnych imprezach, przeglądach, festynach.
 3. Udział rodziców w ważnych wydarzeniach przedszkola.
nauczyciele cały rok
2. Promocja przedszkola ( system obiegu informacji)
 1. Zbieranie ofert dotyczących zewnętrznych konkursów i przeglądów, przekazywanie informacji nauczycielom
 2. Informacja o przedszkolu na stronie internetowej, w prasie lokalnej i na portalach internetowych:
  1. ­

  2. oferta,
  3. ­

  4. sukcesy,
  5. ­

  6. ważne wydarzenia,
  7. ­

  8. artykuły.
 3. Prowadzenie teczki informacyjnej dla nauczycieli i personelu:
  • ­

  • ogłoszenia,
  • ­

  • nowości wydawnicze,
  • ­

  • zmiany w przepisach prawa oświatowego,
  • ­

  • inne.
Dyrektor, nauczyciele cały rok
3. Działania na rzecz środowiska lokalnego i społecznego
 1. Udział w akcjach charytatywnych.
 2. Przygotowanie „Dni Otwartych” dla dzieci i rodziców planujących rozpoczęcie edukacji przedszkolnej.
nauczyciele cały rok
4. Współpraca z rodzicami, podejmowanie działań wspierających rodzinę w wychowywaniu dzieci
 1. Zebrania z Rodzicami: ogólne, grupowe. Omawianie spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem przedszkola.
  Zapoznanie rodziców z dokumentami regulującymi pracę przedszkola.
 2. Spotkanie rad grupowych z dyrektorem. Wybór Rady Rodziców.
 3. Zebrania z rodzicami po zakończeniu I półrocza, przedstawienie rodzicom informacji dotyczących realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych.
 4. Przekazywanie rodzicom informacji o wynikach obserwacji, o postępach dzieci oraz o wynikach diagnozy.
 5. Porady, konsultacje nauczycieli i specjalistów z rodzicami.
 6. Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci -przygotowywanie materiałów dla rodziców.
 7. Pomoc rodziców w organizowaniu imprez, uroczystości. Włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców.
 8. Włączanie rodziców do współorganizacji działań podejmowanych przez przedszkole.
 9. Dokumentowanie współpracy z rodzicami: plan współpracy, protokoły z zebrań, listy obecności na zebraniach, zgody rodziców, upoważnienia.
Dyrektor, nauczyciele cały rok
5. Współpraca z placówkami oświatowymi i innymi podmiotami środowiska lokalnego
 1. Współpraca z łęczyńskimi przedszkolami, udział w konkursach, przeglądach itp.
 2. Współpraca z biblioteką, udział dzieci w warsztatach bibliotecznych, konkursach.
 3. Współpraca z Centrum Kultury, udział w konkursach, zwiedzanie wystaw malarskich.
 4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 5. Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 4-grupy dzieci 5-letnich; poznanie drogi do szkoły, oglądanie budynku szkoły i jego otoczenia z zewnątrz. Zapoznanie dzieci przedszkolnych ze starszymi kolegami z młodszych klas, zwiedzanie budynku szkoły wewnątrz (sale lekcyjne, biblioteka, świetlica, szatnia, sala gimnastyczna, stołówka) udział przedszkolaków w zajęciach edukacyjnych w klasie „O”.
Dyrektor, nauczyciele cały rok

Obszar IV: Organizacja i zarządzanie przedszkolem

1. Zespoły zadaniowe
 1. Powołanie zespołów zadaniowych.
 2. Przekazywanie informacji o realizacji zadań przez zespoły.
 3. Wymiana informacji pomiędzy zespołami- współpraca.
Dyrektor, koordynatorzy sierpień / wrzesień
2. Doskonalenie systemu dokumentowania pracy przedszkola
 1. Ustalenie wykazu dokumentacji pracy nauczyciela i sposobu jej prowadzenia.
 2. Ustalenie sposobu i narzędzi prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz diagnozy przedszkolnej.
Dyrektor, nauczyciele wrzesień
3. Aktualizacja prawa wewnętrznego Opracowywanie procedur i regulaminów stosownie do zmieniających się przepisów prawa oraz bieżących potrzeb placówki. Dyrektor, nauczyciele cały rok
4. Przydział zadań dodatkowych. Aktualizacja strony internetowej przedszkola, lider WDN, protokolant. nauczyciele cały rok
5. Harmonogram rad pedagogicznych
 1. Rada organizacyjna:
  Przedstawienie nowych zarządzeń władz oświatowych
  Zatwierdzenie rocznego planu pracy na rok szkolny 2022/2023
  Organizacja pracy w nowym roku szkolnym
  Zaopiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć
  Przydział czynności dodatkowych wykonywanych w ramach wynagrodzenia
 2. Rada organizacyjna:
  Przedstawienie i przyjęcie do realizacji planu nadzoru pedagogicznego
  Aktualizacja i przypomnienie procedury awansu zawodowego nauczyciela
  Przypomnienie i omówienie przepisów prawa dotyczących obowiązującej dokumentacji pracy nauczyciela i prawidłowego sposobu jej prowadzenia
  Ustalenie organizacji WDN
 3. Rada szkoleniowa wg potrzeb placówki.
 4. Rada podsumowująca:
  Przedstawienie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego w I półroczu
  Wypracowanie wniosków i kierunków działań do pracy na II półrocze bieżącego roku szkolnego.
  Przedstawienie wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej w poszczególnych grupach.
  Omówienie wyników dokonanych obserwacji rozwoju dziecka.
 5. Rada szkoleniowa
 6. Rada podsumowująca
  Sprawozdanie z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego dyrektora, wnioski na kolejny rok szkolny.
  Sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej w poszczególnych grupach.
Dyrektor sierpień / wrzesień

Szczegółowy kalendarz wydarzeń ogólnoprzedszkolnych oraz uroczystości odbywających się w poszczególnych grupach

Miesiąc Wydarzenie / uroczystość
Wrzesień
 • Dzień Przedszkolaka
 • Dzień Kropki
 • Święto Jabłka
 • Dzień Głośnego Czytania
 • Dzień Chłopaka
Październik
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Dzień Dyni
Listopad
 • Święto Odzyskania Niepodległości
 • Dzień Postaci z Bajek
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia
 • Zabawa Andrzejkowa
Grudzień
 • Dzień Górnika
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Koncert kolęd
Styczeń
 • Bal karnawałowy
Luty
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Dzień Kota
Marzec
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kultury Brytyjskiej
 • Powitanie Wiosny
Kwiecień
 • Dzień Autyzmu
 • Dzień Ziemi
Maj
 • Święto Konstytucji 3 Maja
 • Dzień Mamy i Taty
Czerwiec
 • Dzień Dziecka
 • Olimpiada sportowa
 • Zakończenie roku

Metody pracy

Metody czynne

(oparte na działaniu):

 • Metoda samodzielnych doświadczeń
 • Metoda kierowania aktywnością
 • Metoda zadań
 • Metoda ćwiczeń

Metody oglądowe

(oparte na obserwacji):

 • Obserwacja i pokaz – przedmioty, zjawiska, czynności
 • Przykład osobisty nauczyciela jako wzoru postępowania
 • Udostępnianie sztuki – utwory literackie, muzyczne, dzieła graficzne, dzieła sztuki plastycznej, teatralnej, muzycznej

Metody słowne

(oparte na słowie):

 • Rozmowy
 • Opowiadania
 • Zagadki
 • Objaśnienia
 • Instrukcje
 • Nauka wierszy, piosenek, tekstów
 • Sposoby społecznego porozumienia (aprobata, dezaprobata)
 • Metody żywego słowa (wartość słowa pisanego)

Nowatorskie metody pracy

 • Pedagogika planu daltońskiego
 • Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana
 • Metoda Carla Orffa
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Pedagogika zabawy „Klanza”
 • Metoda twórczego myślenia A.F. Osborne „Burza mózgów”
 • Czytanie globalne metodą Glena Domana
 • Techniki parateatralne: drama, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe, pantomima
 • Zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze
 • Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne

Metody aktywizujące:

 • Burza mózgów
 • Metoda projektów
 • Gry dydaktyczne

Metody kształcenia na odległość:

 • Filmy edukacyjne, instruktażowe
 • Prezentacje multimedialne
 • Słuchowiska
 • Spektakle
 • Interaktywne zadania (karty pracy, memory, quizy, puzzle)

Preorientacja zawodowa

Przedszkole zapewnia swoim wychowankom preorientację zawodową, poprzez:

 • Organizowanie zajęć grupowych wynikających z podstawy programowej oraz poszerzających ją o wiedzę dotyczącą wykonywania różnorodnych zawodów (w tym poznawanie zawodów dawnych oraz prognozowanie o przyszłych – IT itp.)
 • Wizyty gości wykonujących różne zawody – spotkania dla całej społeczności przedszkola
 • Spotkania z rodzicami dzieci z danej grupy – prezentacja zawodu przez danego rodzica
 • Zabawy w wykonywanie różnych zawodów
 • Wiersze, zagadki, filmy edukacyjne o zawodach
 • Wychowankowie przedszkola, wykazujący uzdolnienia np. plastyczne, muzyczne, taneczne, literacko-teatralne, konstrukcyjne czy sportowe biorą udział w konkursach, przeglądach, olimpiadach, quizach organizowanych, zarówno na terenie przedszkola, jak również poza nim. W ten sposób reprezentują placówkę w środowisku lokalnym, jak również ujawniają, już na etapie przedszkolnym, pewne predyspozycje zawodowe.
 • Realizację projektu „ABC – EKONOMII, czyli pierwsze kroki w świecie finansów”. To projekt mający za zadanie upowszechnianie edukacji ekonomicznej i finansowej wśród przedszkolaków oraz przybliżający zawody związane z finansami i ekonomią.

Ramowy rozkład dnia

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne – realizacje pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Kontakty indywidualne. Ćwiczenia ortofoniczne, słuchowe.

8.00-8.30

Przygotowanie do śniadania; czynności samoobsługowe. Poranne ćwiczenia ruchowe, zabawy z określeniem elementów ruchu.

8.30-9.00

Śniadanie. Eksponowanie funkcji dyżurnego. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania posiłków. Nauka kulturalnego zachowania się przy stole.

9.00-10.00

Realizacje zadań edukacyjnych z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane prowadzone według planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy ruchowe, rytmiczne. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

10.00-10.15

Przygotowanie do drugiego śniadania. Drugie śniadanie. Przyzwyczajanie do zdrowego żywienia.

10.15-11.30

Zabawy na powietrzu – tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej w ogrodzie. Spacery, wycieczki i obserwacje przyrody, prace porządkowe.

11.30-12.00

Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne, pomoc w nakrywaniu do stołu.

12.00-12.30

Obiad

12.30-13.00

Relaksacja-słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

13.00-14.00

Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających zainteresowania i zdolności dzieci, praca korekcyjno-kompensacyjna.

14.00-14.15

Przygotowanie do podwieczorku.

14.15-14.30

Podwieczorek.

14.30-17.00

Aktywność własna dzieci – zabawy dowolne. Rozmowy z dziećmi, omówienie wydarzeń dnia. Gry edukacyjne, planszowe, konstrukcyjne. Rozchodzenie się dzieci.

Profil absolwenta naszego przedszkola

Absolwent posiada:

 • motywację do podejmowania wysiłku intelektualnego
 • ciekawość poznawczą, nieustannie poznaje, odkrywa świat, poszukuje inspiracji i inspiruje innych
 • umiejętności uważnego słuchania i obserwacji oraz logicznego myślenia
 • zdolność praktycznego korzystania ze zdobytej wiedzy
 • umiejętność koncentracji na wykonywanym zadaniu
 • umiejętność współpracy w grupie
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami
 • umiejętność twórczego rozwiązywania zadań, kreatywność
 • odpowiedni poziom samodzielności
 • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności
 • umiejętność komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym
 • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

Absolwent przestrzega:

 • praw innych ludzi, jest życzliwy, szanuje innych
 • zasad kulturalnego zachowania się, postępowania według ustalonych norm
 • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną, zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Absolwent dostrzega i szanuje:

 • potrzeby innych ludzi (zwłaszcza z różnego rodzaju ograniczeniami czy odmienną narodowością, kulturą)
 • odmienne postawy, przekonania, upodobania
 • symbole narodowe
 • środowisko naturalne

Absolwent potrafi:

 • występować publicznie
 • reprezentować grupę, przedszkole, rodzinę
 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami
 • wykazywać inicjatywę w działaniu, jest aktywny, odpowiedzialny, zaangażowany, zaradny, przedsiębiorczy
 • prosić o radę lub pomoc

Promocja placówki

 • Systematyczne aktualizowanie strony internetowej przedszkola
 • Upowszechnianie informacji o przedszkolu (ulotka z ofertą przedszkola, logo)
 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec dzieci, rodziców, współpracowników przez wszystkie osoby zatrudnione w przedszkolu
 • Dbanie o dobrą opinię przedszkola
 • Organizacja uroczystości przedszkolnych
 • Włączanie się w różnego rodzaju inicjatywy lokalne, ogólnopolskie czy międzynarodowe
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • Utrzymywanie estetyki otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku
Skip to content