Koncepcja pracy

Przedszkola Publicznego Nr 4
w Łęcznej
na rok szkolny 2020/2021

„[…]Najwyższą jest radość pokonanej trudności,
osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy

Janusz Korczak, Jak kochać dziecko

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych.

Podstawa prawna:

 1. Statut przedszkola.
 2. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz. U. z 2017 r. poz.1591).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r.poz.1646).

Słowo wstępne

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej mieści się przy ulicy Obrońców Pokoju 13 w centrum jednego z większych osiedli w mieście. Dzieci uczęszczają do 10 oddziałów przedszkolnych. Organem prowadzącym jest Gmina Łęczna, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Funkcję Dyrektora pełni mgr Dorota Czapnik-Berej, zaś Wicedyrektora mgr Małgorzata Wawryszuk. Przedszkole zatrudnia nauczycieli – wychowawców, nauczycieli – pedagogów specjalnych, nauczyciela – anglistę, psychologa i logopedę oraz pracowników obsługi. Przedszkole jest w pełni dostosowane do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci. Posiada odpowiednio wyposażone sale, w tym gabinety pracy specjalistów: pedagogów specjalnych, psychologa i logopedy, jak również ogród przedszkolny, a w nim plac zabaw oraz ogród sensoryczny – stworzony głównie z myślą o dzieciach o specjalnych potrzebach edukacyjnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Przedszkole wychodzi naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości i stara się jak najlepiej przygotować dzieci do funkcjonowania w ich przyszłym życiu szkolnym, zawodowym, społecznym, rodzinnym i obywatelskim. Zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego:

 • Wspiera wielokierunkową aktywność dziecka w obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym
 • Daje poczucie bezpieczeństwa, pomaga w procesie adaptacji
 • Umożliwia swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
 • Organizuje zajęcia podnoszące poziom integracji sensorycznej
 • Służy pomocą dzieciom rozwijającym się w sposób wolniejszy lub przyspieszony, dysharmonijny
 • Wspiera samodzielną, dziecięcą eksplorację świata
 • Dobiera treści adekwatne do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania
 • Szanuje indywidualne potrzeby dziecka i jego zainteresowania
 • Wzmacnia poczucie wartości dziecka, jego indywidualność oraz oryginalność
 • Pomaga tworzyć relacje osobowe, uczestniczyć w grupie jako małej społeczności
 • Troszczy się o rozwijanie samodzielności swoich wychowanków, o wdrażanie postaw prozdrowotnych
 • Wychowuje do zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • Przygotowuje do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi, dbania o zdrowie psychiczne – naturalne sytuacje pojawiające się w przedszkolu oraz sytuacje zadaniowe
 • Tworzy sytuacje edukacyjne budujące wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną (mowa, zachowanie, ruch, środowisko, ubiór, muzyka, taniec, śpiew, teatr, plastyka )
 • Umożliwia konstruowanie, majsterkowanie, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, intencjonalne działanie, prezentowanie wytworów własnej pracy
 • Tworzy warunki umożliwiające rozwój tożsamości dziecka – współpracuje z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, sportowymi itp.
 • Wychowuje poprzez poznanie wartości i norm społecznych
 • Uwzględnia zmiany pojawiające się w otoczeniu dziecka oraz zjawiska istotne dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju. Wprowadza, za zgodą rodziców, nowe treści wychowawcze – systematyczny monitoring sytuacji dziecka w jego środowisku domowym
 • Systematycznie wspiera mechanizm uczenia się dziecka
 • Dba o osiągnięcie przez dziecko dojrzałości szkolnej
 • Budzi zainteresowanie językiem obcym nowożytnym, innymi kulturami.

Kierunki polityki oświatowej państwa

Przedszkole realizuje politykę oświatową państwa na rok szkolny 2020/2021

 1. Wdraża podstawę programową wychowania przedszkolnego ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwija samodzielność, innowacyjność i kreatywność dzieci – działania w tym zakresie:
  • Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych poprzez ciekawe zajęcia związane z otaczającą nas naturą, florą i fauną; zabawy badawcze, eksperymenty
  • Kąciki przyrody w salach
  • Nawiązanie współpracy z Poleskim Parkiem Narodowym – wizyta leśniczego, wycieczka (ścieżki: „Tropem przyrody”, „Zółwik” czy „Perehod”)
  • Współpraca z najbliższą biblioteką i wyjście w celu zapoznania się z dostępną literaturą przyrodniczą dla dzieci
  • Spacer do sklepu ogrodniczego, zapoznanie się z akcesoriami ogrodniczymi
  • Wycieczka na działkę i zapoznanie dzieci z pracą ogrodnika – współpraca z rodzicami
  • Konkurs fotograficzny – „Moje ulubione miejsce w lesie, parku lub ogrodzie…”
  • Sadzenie roślin ozdobnych w otoczeniu przedszkola
  • „Dzień Drzewa”, Dzień Ziemi” – kształtowanie postaw proekologicznych, budowanie wspólnej odpowiedzialności za środowisko
  • Organizacja pomocy dla zwierząt – zbiórka karmy – współpraca ze „Stowarzyszeniem Milej(ów) dla zwierząt”
  • Dokarmianie ptaków zimą
  • Popularyzacja idei ochrony środowiska – wydarzenie dla całej społeczności przedszkolnej (prezentacja multimedialna)
  • Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez codzienne zadania wykonywane przez dzieci w przedszkolu, podczas zajęć  i zabawy – swobodne korzystanie z darów Froebla, umożliwienie dzieciom tworzenia konstrukcji, zabawek, przedmiotów i innych wytworów wyobraźni w sposób wolny, bez ingerencji nauczyciela. Aranżowanie przestrzeni i sytuacji umożliwiających dzieciom rozwijanie ich pomysłowości, innowacyjności; pozwalanie na wyzwalanie się radości tworzenia.
  • Organizowanie kącików matematycznych
  • Konstruowanie gier matematycznych
  • Rozwiązywanie łamigłówek, zadań logicznych, klasyfikowanie, rytmy, zmiany odwracalne/nieodwracalne
  • Udział nauczycieli w kursach programowania, kodowania
  • Rozwijanie myślenia logicznego, przyczynowo-skutkowego, analizowanie problemu, wnioskowanie, podejmowanie decyzji, weryfikowanie trafności decyzji (nauka rozwiązywania problemów, ułatwianie planowania pracy w przyszłości)
  • Aranżowanie sytuacji, dzięki którym dziecko doświadcza własnej skuteczności i sprawczości, a przez to lepiej rozwija się    w wielu dziedzinach
  • Umożliwianie nauki na błędach – nauka konstruktywnego wyciągania wniosków
  • Praca w grupach – rozwijanie poczucia przynależności społecznej, dzielenie się zadaniami, branie odpowiedzialności za pracę zespołową, umiejętność uwzględniania różnych stanowisk
  • Pobudzanie cyfrowej kreatywności – znajomość podstaw programowania otwiera nowe pole do ekspresji twórczej; otwarty umysł
  • Kształtowanie myślenia krytycznego, pozwalającego rzetelnie ocenić dane rozwiązanie problemu
  • Rozwijanie myślenia kreatywnego, innowacyjnego, niestandardowego
  • Jasna komunikacja – precyzyjne formułowanie swoich oczekiwań i działań
  • Podczas pobytu w przedszkolu dzieci starają się być samodzielne – posiłki, szatnia, toaleta, porządek w sali, dbanie o ład we własnych szafkach, o estetykę stanowiska pracy i wykonywanych dzieł plastycznych, dbałość o schludny wygląd. Potrafią zgłosić potrzebę odpoczynku, pomocy, wykazują chęć współpracy, są otwarte na naukę nowych umiejętności. Posiadają wiedzę dotyczącą zdrowego stylu życia – spożywanie warzyw i owoców, samodzielne komponowanie posiłków, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, spacery, wycieczki, imprezy sportowe organizowane w środowisku lokalnym. Uczestniczą w cyklu spotkań z osobami, promującymi zdrowie i bezpieczeństwo w życiu codziennym:  dietetyk, lekarz, policjant, strażak, pracownik straży miejskiej, psycholog – „Zdrowy i bezpieczny przedszkolak”
  • Przedszkole pobudza kreatywność swoich wychowanków poprzez np. udział w konkursach, przeglądach, olimpiadach; podejmowanie przez daną grupę różnorodnych działań wewnątrz i na zewnątrz placówki – organizacja wydarzeń, zapraszanie gości, dekoracje, przygotowanie do występów wokalnych, tanecznych, recytatorskich
  • Nauczyciel uważnie słucha powierzonych mu dzieci i obserwuje ich zachowania. Potrafi dostrzec uzdolnienia, predyspozycje i umiejętnie stymulować dzieci, tak aby je rozwijały. Buduje wokół siebie atmosferę życzliwości, bezpieczeństwa, zaufania. Docenia wszelkie zaangażowanie dziecka i jego najmniejszy sukces. Często stosuje wzmocnienia pozytywne oraz zasadę stopniowania trudności w celu osiągania jak najlepszych efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej. Zauważa oryginalność pomysłów dzieci, nie hamuje ich twórczości, nie narzuca schematycznych rozwiązań, zachęca do aktywności, poszukiwań, modyfikacji swoich pomysłów, ciągłego doskonalenia siebie i wytworów własnej pracy, a dzięki spełnieniu powyższych warunków, stwarza klimat do rozwoju innowacji, do powstawania wśród dzieci niestandardowych pomysłów. Organizuje    w sali przedszkolnej stałe kąciki do zabaw niekierowanych np. przyrodniczy, matematyczny, plastyczny, muzyczny, teatralny, konstrukcyjny oraz kąciki związane z aktualnie realizowaną tematyką np. kącik czystości, kącik gospodarstwa domowego, k. baśniowy czy k. górniczy.
 2. Zapewnia wysokiej jakości kształcenie oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne wszystkim wychowankom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – działania w tym zakresie:
  •  Realizowanie podstawy programowej na wysokim poziomie, monitorowanie postępów dzieci, stosowanie zróżnicowanych form i metod pracy, bogata oferta udziału w wydarzeniach dodatkowych (uroczystości, spektakle, koncerty, warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi; zajęcia taneczne i sportowe), systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli
  • Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, ich rodzicom oraz nauczycielom
  • Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, jego indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu
  • Wspieranie potencjału rozwojowego dziecka i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu placówki oraz w środowisku społecznym
  • Określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków
  • Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń
  • Prowadzenie obserwacji pedagogicznej w celu wczesnego rozpoznania u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji
  • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
  • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza nim
  • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
  • Obejmowanie wsparciem psychologiczno-pedagogicznym wychowanków:
   • z niepełnosprawnością
   • z niedostosowaniem społecznym
   • zagrożonych niedostosowaniem społecznym
   • z zaburzeniami zachowania lub emocji
   • posiadających szczególne uzdolnienia
   • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
   • z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych
   • z chorobą przewlekłą znajdujących się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
   • doświadczających niepowodzeń edukacyjnych
   • zaniedbanych środowiskowo
   • z trudnościami adaptacyjnymi
    • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom
    • Wspólne, zintegrowane udzielanie pomocy dzieciom przez nauczycieli wychowawców, psychologa, pedagoga, logopedę, terapeutę pedagogicznego
    • Współpraca z rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi placówkami oświatowymi, jak również z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
    • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
     • zajęć rozwijających uzdolnienia, udział w konkursach, przeglądach, festiwalach, koncertach, olimpiadach, uroczystościach
     • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
     • porad i konsultacji
     • warsztatów
     • szkoleń
 3. Wykorzystuje w procesach edukacyjnych narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia na odległość. Uczy bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych – działania w tym zakresie:
  • Wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i zasobów cyfrowych w planowaniu i realizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w placówce, jak również (w razie potrzeby) zdalnie (filmy edukacyjne  i instruktażowe, prezentacje, słuchowiska, spektakle, puzzle interaktywne, interaktywne karty pracy, quizy, memory, wykorzystanie generatora kodów QR, wirtualnych tablic korkowych – Pinterest, Padlet)
  • Stwarzanie dzieciom, podczas codziennych zajęć, klimatu do programowania, kodowania – specjalista IT jako zawód przyszłości
  • Cykl zajęć dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu – „Bezpiecznie w sieci”.
 4. Wychowuje do wartości przez kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – działania w tym zakresie:
  • Opracowanie „Katalogu wartości”: dobro, prawda, piękno, wiedza, mądrość, bohaterstwo, godność, honor, miłość, przyjaźń, odpowiedzialność, sprawiedliwość, skromność, szczerość, uczciwość, wierność, zdrowie, praca, radość
  • Wprowadzanie „Kodeksu grupowego” w poszczególnych grupach.
  • Wprowadzanie wyżej wymienionych wartości w przedszkolu podczas codziennych zajęć, uroczystości, spacerów, wycieczek.
  • Udział w ogólnopolskiej akcji „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”:
   • przekazywanie wartości moralnych za pośrednictwem literatury
   • propagowanie praw dziecka
   • kształtowanie postaw patriotycznych
   • współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym jako przykład wspólnego zaangażowania w wychowanie do wartości
  • „Spotkanie z teatrem” – udział dzieci w przedstawieniach teatralnych
  • Organizacja uroczystości – Święto Odzyskania Niepodległości, Konstytucja 3 Maja
  • „Kto ty jesteś? – Polak mały” – cykliczne podejmowanie tematyki patriotycznej i obywatelskiej podczas zajęć.
  • Prace plastyczne o tematyce patriotycznej
  • Nauka i słuchanie piosenek kształtujących postawę miłości i szacunku do ojczyzny
  • Nauka i czytanie wierszyków patriotycznych
  • Lektura poezji, opowiadań, legend związanych z polską tożsamością narodową
  • Uwrażliwianie na wartość ojczyzny
  • „Moje miasto” – kształtowanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym poprzez poznawanie kultury, zabytków, ciekawych i ważnych miejsc „małej ojczyzny”.
  • „Mówię wyraźnie” – realizacja programu autorskiego w celu doskonalenia poprawnego wysławiania się w języku ojczystym; prowadzenie profilaktyki logopedycznej.

Wizja

Przedszkole jest placówką oświatową ukierunkowaną na wszechstronny rozwój dziecka. Stwarza optymalne warunki do polisensorycznego poznawania otaczającego świata. Wszystkim wychowankom zapewnia bezpieczeństwo, akceptację, życzliwość i fachową pomoc niezależnie od tego, czy są w pełni sprawni, czy zmagają się z zaburzeniami rozwojowymi. Dba o nauczenie przedszkolaków samodzielności, zaradności, zasad bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, nawiązywania relacji rówieśniczych, bycia przyjaznym, koleżeńskim, radzenia sobie z trudnościami. Przedszkole jest otwarte na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Czynnie uczestniczy w życiu swojego miasta i regionu.

Misja

Naszą misją jest bycie przewodnikiem dla wychowanków – sprawianie, aby poprzez zabawę zdobywali wiedzę i nabywali umiejętności; inspirowanie dzieci do samodzielnych poszukiwań, rozbudzanie ich naturalnej ciekawości intelektualnej, zaspokajanie potrzeby ruchu; odkrywanie i rozwijanie talentów, uzdolnień poprzez różnorakie działania np. udział w konkursach, przeglądach, olimpiadach; promowanie aktywnego stylu życia – uprawianie sportów, spacery, wycieczki – poznawanie tradycji i kultury swojego regionu; dbanie o wychowanie dzieci w poszanowaniu wartości, społecznie uznawanych za najważniejsze.

Zadanie na rok szkolny 2020/2021 –

Wysokiej jakości pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Metody pracy

Metody czynne (oparte na działaniu):

 • Metoda samodzielnych doświadczeń
 • Metoda kierowania aktywnością
 • Metoda zadań
 • Metoda ćwiczeń

Metody oglądowe (oparte na obserwacji):

 • Obserwacja i pokaz – przedmioty, zjawiska, czynności
 • Przykład osobisty nauczyciela jako wzoru postępowania
 • Udostępnianie sztuki – utwory literackie, muzyczne, dzieła graficzne, dzieła sztuki plastycznej, teatralnej, muzycznej

Metody słowne (oparte na słowie):

 • Rozmowy
 • Opowiadania
 • Zagadki
 • Objaśnienia
 • Instrukcje
 • Nauka wierszy, piosenek, tekstów
 • Sposoby społecznego porozumienia (aprobata, dezaprobata)
 • Metody żywego słowa (wartość słowa pisanego)

Nowatorskie metody pracy

 • Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana
 • Metoda Carla Orffa
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Pedagogika zabawy „Klanza”
 • Metoda twórczego myślenia A.F.Osborne „Burza mózgów”
 • Czytanie globalne metodą Glena Domana
 • Techniki parateatralne: drama, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe, pantomima
 • Zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze
 • Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne

Metody aktywizujące:

 • Burza mózgów
 • Metoda projektów
 • Gry dydaktyczne

Metody kształcenia  na odległość:

 • Filmy edukacyjne, instruktażowe
 • Prezentacje multimedialne
 • Słuchowiska
 • Spektakle
 • Interaktywne zadania (karty pracy, memory, quizy, puzzle)

Kalendarz uroczystości/imprez przedszkolnych
realizowanych w roku szkolnym 2020/21

MiesiącUroczystość / wydarzenie
WrzesieńDzień Przedszkolaka 20.09
Dzień Chłopaka 30.09
PaździernikDzień Drzewa 10.10
Dzień Edukacji Narodowej 14.10
Pasowanie na Przedszkolaka
Święto Odzyskania Niepodległości 11.11
Dzień Praw Dziecka 20.11
Dzień Pluszowego Misia 25.11
GrudzieńDzień Górnika 04.12
Spotkanie z Mikołajem 06.12
Koncert Kolęd i Pastorałek
StyczeńBal karnawałowy
Dzień Babci i Dziadka 21-22.01
LutyDzień Kota 25.02
MarzecDzień Kobiet 08.03
Powitanie Wiosny 21.03
KwiecieńDzień Autyzmu 02.04
Dzień Ziemi 22.04
MajŚwięto Konstytucji 3 Maja
Bieg Przedszkolaka
Dzień Rodziny ok. 26.05
CzerwiecDzień Dziecka 01.06
Olimpiada sportowa
Zakończenie roku – pożegnanie starszaków ok. 25.06

Preorientacja zawodowa

Przedszkole zapewnia swoim wychowankom preorientację zawodową, poprzez:

 • Organizowanie zajęć grupowych wynikających z podstawy programowej oraz poszerzających ją o wiedzę dotyczącą wykonywania różnorodnych zawodów (w tym poznawanie zawodów dawnych oraz prognozowanie o przyszłych – IT itp.)
 • Wizyty gości wykonujących różne zawody – spotkania dla całej społeczności przedszkola
 • Spotkania z rodzicami dzieci z danej grupy – prezentacja zawodu przez danego rodzica
 • Zabawy w wykonywanie różnych zawodów
 • Wiersze, zagadki, filmy edukacyjne o zawodach
 • Wychowankowie przedszkola, wykazujący uzdolnienia plastyczne, muzyczne, taneczne, literacko-teatralne, konstrukcyjne czy sportowe biorą udział w konkursach, przeglądach, olimpiadach, quizach organizowanych, zarówno na terenie przedszkola, jak również poza nim. W ten sposób reprezentują placówkę w środowisku lokalnym, jak również ujawniają, już na etapie przedszkolnym, pewne predyspozycje zawodowe.

Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym

ZadaniaFormy realizacjiTermin realizacji
Organizacja spotkań z rodzicamiZebranie ogólne
• zapoznanie z organizacją pracy placówki na bieżący rok szkolny
• przekazanie informacji dotyczących planów pracy przedszkola, opłat, regulaminów itp.

Zebranie grupowe
• zapoznanie z organizacją pracy wychowawczo – dydaktycznej, ramowym rozkładem dnia, ofertą zajęć dodatkowych, realizowanym programem nauczania, wybór przedstawicieli do Rady Rodziców, ustalenie kalendarza imprez i uroczystości dla dzieci, poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola

Zebranie grupowe
• zapoznanie rodziców z nabytymi umiejętnościami dzieci w kontekście podstawy programowej w wyniku prowadzonych obserwacji

Zebranie grupowe
• wynikające z inicjatywy rodziców, nauczycieli, bądź potrzeb grupy
wrzesień
Wzbogacenie wiedzy rodziców – poradnictwo• zachęcanie rodziców do czytania literatury związanej z tematyką przedszkolną;
• udostępnianie rodzicom materiałów na interesujące ich tematy lub problemy;
• udostępnianie rodzicom artykułów związanych z tematyką uzależnień;
• spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin w celu wzbogacenia wiedzy pedagogicznej związanej z rozwojem i zdrowiem dzieci (logopeda, psycholog);
• warsztaty dla rodziców prowadzone przez specjalistów (psycholog, pedagog) z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej;
cały rok
Zajęcia otwarte dla Rodziców• konsultacje indywidualne- rozmowy nt. postępów i problemów dydaktyczno-wychowawczych;
• umożliwienie rodzicom obserwacji własnego dziecka na tle grupy; dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z przebiegu zajęć;
cały rok
Warsztaty dla Rodziców• umożliwienie rodzicom wykonania wspólnej pracy z dzieckiem;
• wyrabianie umiejętności współdziałania z rodzicem;
• obserwacja własnego dziecka na tle grupy;
cały rok
Współpraca z rodzicami w celu podnoszenia efektów pracy przedszkola• ustalenie „Dni konsultacji”- przekazywanie informacji dotyczących dzieci;
• prowadzenie „Kącików dla Rodziców” ( informowanie o aktualnej tematyce, zadaniach wychowawczo – dydaktycznych);
• włączenie rodziców do terapeutycznej pomocy dzieciom (np. ćwiczenia logopedyczne);
• systematyczne prowadzenie strony internetowej przedszkola;
• eksponowanie prac plastycznych i wszelkich wytworów twórczości dziecięcej: szatnia, korytarz przedszkolny;
cały rok
Włączenie rodziców w realizację zadań statutowych przedszkola• udział w uroczystościach, festynach o charakterze rodzinnym;
• udział rodziców w organizacji wycieczek;
• włączenie rodziców w działania i akcje o charakterze charytatywnym;
• włączenie rodziców do wspólnego ustalenia planu uroczystości;
cały rok
Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola• zaangażowanie rodziców w prace na rzecz grupy i przedszkola poprzez: pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnych, sponsoring, przygotowywanie rekwizytów do występów dzieci, pomoc w wyposażaniu sali w potrzebne pomoce do zajęćcały rok
Prezentowanie umiejętności dzieci w środowisku lokalnym• według zgłoszonych ofert – konkursy, przeglądy, olimpiady, quizy itp.cały rok
Udział dzieci w akcjach charytatywnych, lokalnych i ogólnopolskich• Góra Grosza;
• Nakręcamy się na pomaganie;
• Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę;
• Zbiórka materiałów opatrunkowych dla potrzebujących dzieci;
• Zbiórka materiałów plastycznych dla szpitala dziecięcego;
• Zbiórka karmy dla zwierząt;
• „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”;
• Dzień Drzewa, Dzień Ziemi;
cały rok
Współpraca z instytucjami w środowisku lokalnym• Eko – Szkoły;
• Konkursy;
• Przeglądy;
• Wycieczki;
• Warsztaty;
• Lekcje biblioteczne;
• Udział w imprezach;

Instytucje:
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;
• Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna;
• Centrum Kultury w Łęcznej;
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
• Starostwo Powiatowe;
• Powiatowa Komenda Policji;
• Powiatowa Komenda Straży Pożarnej;
• Placówki oświatowe;
• Dom Tradycji Ludowej;
• Teatr H.Ch. Andersena w Lublinie;
• Poleski Park Narodowy;
• Współpraca z zakładami pracy według planu pracy dydaktyczno-wychowawczej
cały rok

Ramowy rozkład dnia

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne – realizacje pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Kontakty indywidualne. Ćwiczenia ortofoniczne, słuchowe.

8.00-8.30

Przygotowanie do śniadania; czynności samoobsługowe. Poranne ćwiczenia ruchowe, zabawy z określeniem elementów ruchu.

8.30-9.00

Śniadanie. Eksponowanie funkcji dyżurnego. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania posiłków. Nauka kulturalnego zachowania się przy stole.

9.00-10.00

Realizacje zadań edukacyjnych z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane prowadzone według planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy ruchowe, rytmiczne. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

10.00-10.15

Przygotowanie do drugiego śniadania. Drugie śniadanie. Przyzwyczajanie do zdrowego żywienia.

10.15-11.30

Zabawy na powietrzu – tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej w ogrodzie. Spacery, wycieczki i obserwacje przyrody, prace porządkowe.

11.30-12.00

Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne, pomoc w nakrywaniu do stołu.

12.00-12.30

Obiad.

12.30-13.00

Relaksacja-słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

13.00-14.00

Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających zainteresowania i zdolności dzieci, praca korekcyjno-kompensacyjna.

14.00-14.15

Przygotowanie do podwieczorku.

14.15-14.30

Podwieczorek.

14.30-17.00

Aktywność własna dzieci – zabawy dowolne. Rozmowy z dziećmi, omówienie wydarzeń dnia. Gry edukacyjne, planszowe, konstrukcyjne. Rozchodzenie się dzieci.

Profil absolwenta naszego przedszkola

Absolwent posiada:

 • motywację do podejmowania wysiłku intelektualnego
 • ciekawość poznawczą, nieustannie poznaje, odkrywa świat, poszukuje inspiracji i inspiruje innych
 • umiejętności uważnego słuchania i obserwacji oraz logicznego myślenia
 • zdolność praktycznego korzystania ze zdobytej wiedzy
 • umiejętność koncentracji na wykonywanym zadaniu
 • umiejętność współpracy w grupie
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami
 • umiejętność twórczego rozwiązywania zadań, kreatywność
 • odpowiedni poziom samodzielności
 • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności
 • umiejętność komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym
 • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

Absolwent przestrzega:

 • praw innych ludzi, jest życzliwy, szanuje innych
 • zasad kulturalnego zachowania się, postępowania według ustalonych norm
 • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną, zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Absolwent dostrzega i szanuje:

 • potrzeby innych ludzi
 • odmienne postawy, przekonania, upodobania
 • symbole narodowe
 • środowisko naturalne

Absolwent potrafi:

 • występować publicznie
 • reprezentować grupę, przedszkole, rodzinę
 • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami
 • wykazywać inicjatywę w działaniu, jest aktywny, zaangażowany, zaradny, przedsiębiorczy
 • prosić o radę lub pomoc.

Koncepcja została opracowana przez:
Wioleta Ładniak
Dorota Czapnik-Berej
Małgorzata Wawryszuk

Skip to content